logo VUPASlogo VUPASfacebook logofacebook logomapa stránokmapa stránokyoutubeyoutube

NEPRIHLÁSENÝ : PRIHLÁSIŤ

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

NOVINKY

KONTAKT

 

VUP, a.s.
Nábrežná 4
971 04 Prievidza, SR

   
+421 046 543 0591  
objednavky@vupcosmetics.sk  
www.vupcosmetics.sk  

Ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Údaje o prevádzkovateľovi

Názov prevádzkovateľa

VUP, a.s.

Sídlo

Nábrežná 4, 971 04  Prievidza

IČO

36 002 071

Registrácia

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 313/B

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Ing. Roman Karlubík, predseda predstavenstva

2. Zoznam (rozsah) osobných údajov

Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na doručovanie, mobilné číslo, emailová adresa.

3. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje špecifikované v bode 3 tohto súhlasu (ďalej len „osobné údaje“) spracúva prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledovné účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

4. Čas platnosti súhlasu

Tento súhlas sa udeľuje na dobu určitú, pričom zaniká dňom skončenia zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Zákonom stanovené povinnosti prevádzkovateľa archivovať údaje zo spotrebiteľskej zmluvy týmto nie sú dotknuté.

5. Poučenie dotknutej osoby ohľadne podmienok poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba je oboznámená s identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi prevádzkovateľa a s účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj s právnym základom spracúvania osobných údajov. Zároveň je dotknutá osoba poučená o:

a) dobe uchovávania osobných údajov,

b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

c) práve na opravu osobných údajov,

d) práve na vymazanie osobných údajov,

e) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f) práve namietať spracúvanie osobných údajov,

g) práve na prenosnosť osobných údajov,

h) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,

ch) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov,

i) tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že ako dotknutá osoba som povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov 

j) tom, že neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že je riadne informovaná o tom, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to buď elektronicky zaslaním odvolania súhlasu na email prevádzkovateľa: vup@vupas.sk alebo doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedený a súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytla slobodne, jasne a zrozumiteľne.

 

copyright ©2024
vupcosmetics.sk

|

|

|